Weinberg Simphony No. 7 – Evgeny Svetlanov, Rudolf Barshai